FANDOMAzərbaycanball offıcıally thə Rəpublıc of Azərbaıjanball, ıs a countryball ın South Caucasus rəgıon. Hə ıs bordərəd by Russıaball to thə North, Iranball to thə South, thə Caspıan Səa to thə Əast, and Armənıaball, and Gəorgıaball to thə Wəst. Thə country ıs dıvıdəd ınto 9 rəgıons, and onə Nakhchivan-icon Autonomous Rəgıon, gıvıng hım a total arəa of 86 600 squarə kılomətərs, makıng hım thə 111th largəst country ın thə world. As of 2019, hə maıntaıns a populatıon of around 10 mıllıon ınhabıtants.

Hıstory

Azərbaycan ıs a dəscəndant of thə Oghuz Turks but Azərı culturə also has somə Pərsıan ınfluəncə. For a long tımə hıs clay was domınatəd by Caucasıan Albanıans (Not modərn Albanıa) and has bəən part of many Pərsıan Əmpırəs. In 650 AD hıs clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatə. Somətımə ın thə 1200s hıs clay was part of thə Mongol Əmpırə. Soon as thə Mongol Əmpırə bəgan to collapsə many Pərsıan Əmpırəs wərə ın Azərbaycans clay but bəcamə part of thə Russıan Əmpırə ın thə 1820s. Hə bəcamə part of thə Transcaucasıan fədəratıon ın 1918 but soon bəcamə ındəpəndənt. In 1920 thə Bolshəvıks ınvadəd Azərbaycan and Azərbaycan bəcamə part of thə Sovıət Unıon untıl 1991. Hə has bəən havıng lots of conflıcts wıth hıs ənəmy Armənıa ovər thə Nagorno-Karabakh rəgıon whıch ıs ovər 90% Əthnıc Armənıan but ıs currəntly undər Azərbaycan's control. In modərn tıməs hə stıll has somə conflıcts wıth Armənıa and hə has lots of oıl whıch makəs hım thə rıchəst country ın thə Caucasus.

Appəarancəs

Flag Colors

Main Colors

Color Name RGB CMYK HEX
Proccssəd Cyan 0, 185, 228 C76-M1-Y9-K0 #00B9E4
Husky Rəd 237, 41, 57 C0-M90-Y80-K0 #ED2939
Applə Grəən 63, 156, 53 C70-M16-Y96-K5 #3F9C35

Əmbləm Colors

Color Name RGB CMYK HEX
Whıtə 255, 255, 255 N/A #FFFFFF

Spəcial ləttərs

Əach ləttər ın Azərı alphabət rəprəsənts only onə sound. Thə Azərı (or "Azərbaycanı Turkısh") alphabət ıncludəs somə ləttərs that arə slıghtly changəd. Thəy arə: Ö, ö; Ü, ü; Ş, ş; Ç, ç; Ə, ə; Ğ, ğ; I, ı; İ, i.

Ö, Ü corrəsponds to Gərman ö, ü. Ə ıs closə to ä. Ş sounds Ənglısh "sh" or Cyrıllıc alphabət's "ш", ç sounds Ənglısh "ch" or Cyrıllıc alphabət's "ч". Ğ - Do you know how Frənch pronouncə "R"? YƏS! Azərbaycanball has both sounds: normal "r" and Frənch "r" (ın IPA [ɣ]), that ıs why Frənch "r" has ıts own ləttər: "Ğ"

Havə you notıcəd I and ı whıch you should havə sıncə ıt ıs all ovər thıs artıclə? It ıs lıkə Czəch "ý" or Russıan "ы". That ləavəs İ. Don't bə afraıd, thıs ıs əxactly lıkə Ənglısh I.

Quotəs

 • "Qaqaş" - Məans "Bro", shortər vərsıon ıs "Qaqa", "My brothər" vərsıon (whən addrəssıng to soməonə) ıs "Qaqam" whıch ıncıdəntally məans "My poop" ın Turkısh.
 • "Oğraş" [oʁrah] - rhythms wıth "Qaqaş" but məans "Pımp", "Assholə"
 • "Ala" - məans "Həy", ıs samə wıth Armənıan "Ara".
 • "Ə" - samə as "Ala"
 • "Göt" - lıtərally məans "Ass", usəd to dəscrıbə a trəachərous man lıkə Ərmənı.
 • "Gic" - məans stupıd
 • "Təmizləyiciləri çıxarın" məans Rəmovə (Kəbab) Rəmovərs lıkə Ərmənı and Sərbıya.

Rəlations

Frıənds/Dostlar

 • Albania-icon Albanıa - Hə doəsn't əvən havə what I am and stop usıng Albanıa as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə but hə can ınto frıənds bəcausə wə havə samə tradıtıons, and hə ıs frıənds wıth Turkey-icon Türkiyətop so hə can ınto frıənd of mə, I gavə hım 12 poınts at Əurovısıon 2018.
 • Arızonaball - Thə othər adoptıvə parənt of Planət Nınə.
 • Belarus-icon Bəlarusball- Əvən though shə lıkəs Russıa shə supports mə.
 • Georgia-icon Gəorgiaball - Only frıənd ın Caucasus. Many Azərıs ın hıs clay. Javakh ıs Gəorgıan. Is also ın thə G.U.A.M allıancə.
 • Israel-icon Israəlcubə- Thanks for supplyıng wəapons. Largə Jəwısh communıty ın Baku. Wə shall rəmovə Iran togəthər.
 • Northern Cyprus-icon Northərn Cyprusbal- I am sorry I cannot rəcognısə you my nəphəw.
 • Pakistan-icon Pakistanball - My bəst frıənd! And thanks for not rəcognızıng Ərmənıstanball!
 • Sweden-icon Swədənball - Hə always wrıtəs songs for Əurovısıon to mə.
 • Turkey-icon Türkiyətop - Qardaşım. Biz iki dövlət, bir millətik. Bəst bros, toghətər rəmovıng Armenia-icon Armənıaball. Our languagəs arə vəry closə but hə ıs not cool ənough to usə glorıus "ə" ləttər. Whən əvər soməonə attacks mə Türkiyə ıs always on my sıdə. And hə's stronk! But comə ınto Əurovısıon agaın so you can gıvə mə 12 poınts əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
 • Turkmen-icon Turkmənıstanball - Bəst stan əvər. But stop stəalıng my oıl!!! FAKƏ NORTH KORƏA 
 • Ukraine-icon Ukraınəball - Thanks for supportıng mə. Wə both hatə Russıa and wə arə ın thə G.U.A.M allıancə along wıth Gəorgıa and Moldova. Wə gıvə 12 poınts ın Əurovısıon.

Nəutral/Neytlar

 • Russia-icon Russıaball - Thank you for gıvıng 12 poınts at Əurovısıon and for wəapons, but stop supportıng Ərmənı and tryıng to to rəmovə Kəbab, and Armenia-icon Armənıaball  ıs of bad. Stıll, I'll try to bə nıcə to hım.
 • Serbia-icon Sərbıaball - Stop tryıng to rəmovə kəbab or əlsə I wıll rəmovə you!!!! But thanks for not rəcognısıng Nagorno-Kharabakh! I wıll not rəcognısə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVƏ KƏBAB!!!! İNSTƏAD GO RƏMOVƏ YOUR BUTTHURT THAT TURKS HAVƏ BƏƏN GİVİNG YOU SİNCƏ OTTOMANS...

Ənəmiəs/Düşmənlər

 • Armenia-icon Arməniaball - DÜNYADA ƏN PİS ÜLKƏTOP! AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN OĞURLAMASI VƏ ƏRMƏNİ İLƏ GÖRÜŞÜ!!! SƏN MƏNİM İNSANLARİ ÖLDÜRDÜNÜZ! XOJALYA GƏNİŞLƏŞDİRƏ DƏYİLƏ! Turkey-icon Türkiyətop SƏNİ MAHV ƏDƏCƏK! GİB BACK MY QARABAĞ YUO ŞİTTY THƏİF! YUO SUCK AT ƏUROVİSİON HAHAHA! WITHOUT RUSSIA YUO NOTHING! İRƏVAN İS AZƏRBAYCAN CLAY! RƏMOVƏ ƏRMƏNİSTAN!​​​​​ My poor rəlıgıous Caucasus nəıghbor wıth scrıbbləs as Alphabət. Wə fıght somətıməs... I just rəcəntly took back a vıllagə from hım.
 • Iran-icon Iranball - RƏMOVƏ İRAN! AM NOT İRANİAN AM TÜRK! Yuo havıng my clay yuo şıtty fakə aləvı sməll thıəf, Türkiyə wıll rəmovə yuo. Gıb rıghts to əthnıc Azərbaycanıs. Gıb Təbrız. Rəmovə khoməını rəmovə shah!
 • Artsakh-icon Artsakhball - You arə not poor Ərmənı clay, yuo arə of glorıus Azərbaycan clay. Əvən Ərmənı won't rəcognısə you.
 • OSCE-icon OSCƏball - Only thıng Ərmənıstan and I can agrəə on ıs how usələss yuo arə at solvıng Karabakh conflıct. WAR IS THƏ ONLY WAY!!
 • New Caledonia-icon Nəw Calədoniaball - FLAG STƏALƏR!!!
 • Greece-icon Grəəcəball - Konstantınopolıs ıs my brothər. Of coursə you lovə thıs RobbəryNO OİL FOR YUO HAHAHAHA

 Galləry

Artwork

Comics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.