FANDOMAzərbaycanball offıcıally thə Rəpublıc of Azərbaıjanball, ıs a countryball ın South Caucasus rəgıon. Hə ıs bordərəd by Russıaball to thə North, Iranball to thə South, thə Caspıan Səa to thə Əast, and Armənıaball, and Gəorgıaball to thə Wəst. Thə country ıs dıvıdəd ınto 9 rəgıons, and onə Nakhchivan-icon Autonomous Rəgıon, gıvıng hım a total arəa of 86 600 squarə kılomətərs, makıng hım thə 111th largəst country ın thə world. As of 2019, hə maıntaıns a populatıon of around 10 mıllıon ınhabıtants.

Hıstory

Azərbaycan ıs a dəscəndant of thə Oghuz Turks but Azərı culturə also has somə Pərsıan ınfluəncə. For a long tımə hıs clay was domınatəd by Caucasıan Albanıans (Not modərn Albanıa) and has bəən part of many Pərsıan Əmpırəs. In 650 AD hıs clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatə. Somətımə ın thə 1200s hıs clay was part of thə Mongol Əmpırə. Soon as thə Mongol Əmpırə bəgan to collapsə many Pərsıan Əmpırəs wərə ın Azərbaycans clay but bəcamə part of thə Russıan Əmpırə ın thə 1820s. Hə bəcamə part of thə Transcaucasıan fədəratıon ın 1918 but soon bəcamə ındəpəndənt. In 1920 thə Bolshəvıks ınvadəd Azərbaycan and Azərbaycan bəcamə part of thə Sovıət Unıon untıl 1991. Hə has bəən havıng lots of conflıcts wıth hıs ənəmy Armənıa ovər thə Nagorno-Karabakh rəgıon whıch ıs ovər 90% Əthnıc Armənıan but ıs currəntly undər Azərbaycan's control. In modərn tıməs hə stıll has somə conflıcts wıth Armənıa and hə has lots of oıl whıch makəs hım thə rıchəst country ın thə Caucasus.

Appəarancəs

Flag Colors

Main Colors

Color Name RGB CMYK HEX
Proccssəd Cyan 0, 185, 228 C76-M1-Y9-K0 #00B9E4
Husky Rəd 237, 41, 57 C0-M90-Y80-K0 #ED2939
Applə Grəən 63, 156, 53 C70-M16-Y96-K5 #3F9C35

Əmbləm Colors

Color Name RGB CMYK HEX
Whıtə 255, 255, 255 N/A #FFFFFF

Spəcial ləttərs

Əach ləttər ın Azərı alphabət rəprəsənts only onə sound. Thə Azərı (or "Azərbaycanı Turkısh") alphabət ıncludəs somə ləttərs that arə slıghtly changəd. Thəy arə: Ö, ö; Ü, ü; Ş, ş; Ç, ç; Ə, ə; Ğ, ğ; I, ı; İ, i.

Ö, Ü corrəsponds to Gərman ö, ü. Ə ıs closə to ä. Ş sounds Ənglısh "sh" or Cyrıllıc alphabət's "ш", ç sounds Ənglısh "ch" or Cyrıllıc alphabət's "ч". Ğ - Do you know how Frənch pronouncə "R"? YƏS! Azərbaycanball has both sounds: normal "r" and Frənch "r" (ın IPA [ɣ]), that ıs why Frənch "r" has ıts own ləttər: "Ğ"

Havə you notıcəd I and ı whıch you should havə sıncə ıt ıs all ovər thıs artıclə? It ıs lıkə Czəch "ý" or Russıan "ы". That ləavəs İ. Don't bə afraıd, thıs ıs əxactly lıkə Ənglısh I.

Quotəs

 • "Qaqaş" - Məans "Bro", shortər vərsıon ıs "Qaqa", "My brothər" vərsıon (whən addrəssıng to soməonə) ıs "Qaqam" whıch ıncıdəntally məans "My poop" ın Turkısh.
 • "Oğraş" [oʁrah] - rhythms wıth "Qaqaş" but məans "Pımp", "Assholə"
 • "Ala" - məans "Həy", ıs samə wıth Armənıan "Ara".
 • "Ə" - samə as "Ala"
 • "Göt" - lıtərally məans "Ass", usəd to dəscrıbə a trəachərous man lıkə Ərmənı.
 • "Gic" - məans stupıd
 • "Təmizləyiciləri çıxarın" məans Rəmovə (Kəbab) Rəmovərs lıkə Ərmənı and Sərbıya.

Rəlations (Əlaqələr)

Frıənds/Dostlar

 • Albania-icon Albanıa - Hə doəsn't əvən havə what I am and stop usıng Albanıa as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə but hə can ınto frıənds bəcausə wə havə samə tradıtıons, and hə ıs frıənds wıth Turkey-icon Türkiyətop so hə can ınto frıənd of mə, I gavə hım 12 poınts at Əurovısıon 2018.
 • Arızonaball - Thə othər adoptıvə parənt of Planət Nınə.
 • Belarus-icon Bəlarusball- Əvən though shə lıkəs Russıa shə supports mə.
 • Georgia-icon Gəorgiaball - Only frıənd ın Caucasus. Many Azərıs ın hıs clay. Javakh ıs Gəorgıan. Is also ın thə G.U.A.M allıancə.
 • Israel-icon Israəlcubə- Thanks for supplyıng wəapons. Largə Jəwısh communıty ın Baku. Wə shall rəmovə Iran togəthər.
 • Northern Cyprus-icon Northərn Cyprusbal- I am sorry I cannot rəcognısə you my nəphəw
 • Somalia-icon Somalia - I likə him. He supports me against stupid Armenia-icon Armənia and we both really hate Ethiopia-icon Coffəə man
 • Pakistan-icon Pakistanball - My bəst frıənd! And thanks for not rəcognızıng Ərmənıstanball!
 • Sweden-icon Swədənball - Hə always wrıtəs songs for Əurovısıon to mə.
 • Turkey-icon Türkiyətop - Qardaşım. Biz iki dövlət, bir millətik. Bəst bros, toghətər rəmovıng Armenia-icon Armənıaball. Our languagəs arə vəry closə but hə ıs not cool ənough to usə glorıus "ə" ləttər. Whən əvər soməonə attacks mə Türkiyə ıs always on my sıdə. And hə's stronk! But comə ınto Əurovısıon agaın so you can gıvə mə 12 poınts əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
 • Turkmen-icon Turkmənıstanball - Bəst stan əvər. But stop stəalıng my oıl!!! FAKƏ NORTH KORƏA 
 • Ukraine-icon Ukraınəball - Thanks for supportıng mə. Wə  arə ın thə G.U.A.M allıancə along wıth Gəorgıa and Moldova. Wə gıvə 12 poınts ın Əurovısıon.
 • Russia-icon Russıaball - Thank you for gıvıng 12 poınts at Əurovısıon and for wəapons, but stop supportıng Ərmənı and tryıng to to rəmovə Kəbab, and Armenia-icon Armənıaball  ıs of bad. Stıll, I'll try to bə nıcə to hım. My survival dәpәnds on him and if I put him on әnәmiәs or nәutral, hә will hatә mә and fund Armәnia to kill mә. Plәasә, I will do my bәst to appәal to you. Culturally, wә havә bәәn brothәrs (PLƏASƏ STATION SOLDIƏRS AT MY SIDƏ NOT ARMƏNIA.)
 • Malaysia-icon Malaysiaball - Thank you for going against my rival ARMƏNIA!! Also, wә can improvә rәlations!!!
  • Malaysia-icon You're welcome. I'm also friends with Turkey-icon Turkeyball and I liked Kebab too. I didn't know Cascusus is in Europe but my people like to go to Europe.

Nəutral/Neytlar

 • Serbia-icon Sərbıaball - Stop tryıng to rəmovə kəbab or əlsə I wıll rəmovə you!!!! But thanks for not rəcognısıng Nagorno-Kharabakh! I wıll not rəcognısə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVƏ KƏBAB!!!! İNSTƏAD GO RƏMOVƏ YOUR BUTTHURT THAT TURKS HAVƏ BƏƏN GİVİNG YOU SİNCƏ OTTOMANS...
 • Saudi Arabia-icon Saudı Arabıaball- Hə's a cool frıənd in Arabıa BUT WHY DİD YOU START HATİNG US AND MY BROTHƏRS?! YOU TRAİTOR?! But thanks for hatıng Iran-iconArmenia-icon bıtchəs and also I like hıs mosquəs alot.
 • USA-icon USAball - Hə is a cool Friənd. He has more oil like me. But why arə you Friənds with Armenia-icon Armənia?
 • Kosovo-icon Kosovoball - By thə way İ don't rəcognize you but İ like you bəcause Wə both hate Armenia-icon Armənıaball.

Ənəmiəs/Düşmənlər

 • Armenia-icon Arməniaball - DÜNYADA ƏN PİS ÜLKƏTOP! AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN OĞURLAMASI VƏ ƏRMƏNİ İLƏ GÖRÜŞÜ!!! SƏN MƏNİM İNSANLARİ ÖLDÜRDÜNÜZ! XOJALYA GƏNİŞLƏŞDİRƏ DƏYİLƏ! Turkey-icon Türkiyətop SƏNİ MAHV ƏDƏCƏK! GİB BACK MY QARABAĞ YUO ŞİTTY THƏİF! YUO SUCK AT ƏUROVİSİON HAHAHA! WITHOUT RUSSIA YUO NOTHING! My poor rəlıgıous Caucasus nəıghbor wıth scrıbbləs as Alphabət. Wə fıght somətıməs... I just rəcəntly took back a vıllagə from hım. IM NOT LOOKING FOR YOUR CORƏ TƏRRITORY, JUST Ə OCCUPIƏD TERRITORIES. BUT WƏ HAVƏ PƏACƏ SO YOU CANT TOUCH MƏ.
 • Iran-icon Iranball - RƏMOVƏ İRAN! AM NOT İRANİAN AM TÜRK! Yuo havıng my clay yuo şıtty fakə aləvı sməll thıəf, Türkiyə wıll rəmovə yuo. Gıb rıghts to əthnıc Azərbaycanıs. Gıb Təbrız. Rəmovə khoməını rəmovə shah!
 • Artsakh-icon Artsakhball - You arə not poor Ərmənı clay, yuo arə of glorıus Azərbaycan clay. Əvən Ərmənı won't rəcognısə you.
 • OSCE-icon OSCƏball - Only thıng Ərmənıstan and I can agrəə on ıs how usələss yuo arə at solvıng Karabakh conflıct. WAR IS THƏ ONLY WAY!!
 • New Caledonia-icon Nəw Calədoniaball - FLAG STƏALƏR!!! NO INDƏPƏNDƏNCƏ!!!! ƏVƏN THAT France-icon BAGUƏTTƏ PISSƏD AT YOU!!!!!
 • Greece-icon Grəəcəball - Konstantınopolıs ıs my brothər. Of coursə you lovə thıs RobbəryNO OİL FOR YUO HAHAHAHA
 • Vatican-icon Vaticanball - WHY ARƏ YOU FRIƏNDS WITH Armenia-icon THAT DAMN Armənia!
 • France-icon Francəball - HOW DARƏ YOU BƏ FRIƏNDS WITH Armenia-icon Armənia BUT HATƏ TURKƏY!!! RƏMOVƏ BAGUƏTTƏ!!!!!!!! 
 • Somaliland-icon Somalilandball - Yuo arə not a rəal country!! You arə part of the glorious piratə əmpire of Somalia-icon Grəater Somalia!!
 • Vietnam-icon Viətnamball - Fuck yuo! Stop associating with Armənia!
 • Lebanon-icon Ləbanonball - ARMƏNIAN PUPPƏT!!!
 • Cyprus-icon Cyprusball - ANOTHƏR PUPPƏT OF ARMƏNIA!!!
 • Kim Kardashian: Sorry..... :(
 • Ethiopia-icon Əthiopiaball - WHY THƏ H*LL ARE YOU SUPORTING ARMƏNIA BUT HATƏ MƏ RƏMOVE COFFƏƏ!!!
 • Tunisia-icon Tunisiaball - HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNIA AND HATƏ MƏ AND MY FRIƏND TURKƏY?!!
 • UAE-icon UAƏball - ARMƏNIA'S ARABIAN PUPPƏT!!!
 • ISIS-icon ISISball - GƏT OUT OF HƏRƏ YOU STUPID TƏRRORIST!!! Or else...
 • India-icon İndıaball - WHY ARƏ YOU FRİƏNDS WİTH THAT STUPİD ARMƏNİA AND HATİNG MY FRİƏND PAKİSTAN?!!
 • Western Togoland-icon Wəstərn Togolandball - YOU STOLƏ MY FLAG! Changə your flag... Or else...
 • Myanmar-icon Myanmarball - STUPİD KƏBAB REMOVƏR!!! AND HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNİA!!
 • CAR-icon CARball - ANOTHƏR STUPİD KƏBAB REMOVƏR!!! AND HOW DARƏ YOU SUPPORT ARMƏNİA AND HATƏ MY FRİƏND SOMALİA?! ALSO YOU'RƏ FRƏAKİNG SİMİLAR TO MYANMAR!!!

 Galləry

Artwork

Comics

Work-icon Related templates Language-icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.